PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto Vás v následujícím textu informujeme o nakládání s osobními údaji.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen GDPR) je společnost ŠEDOVÁ s.r.o., IČO:27738710 se sídlem Perucká 2522/1, 128 00

Praha 2 (dále jen: správce).

 1. Kontaktní údaje správce:

  • adresa: ŠEDOVÁ s.r.o. , Budovatelská 872/51, 69601 Rohatec
  • email: objednavky@sedova.cz
  • telefon: +420 +420 774 553 939
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

 2. Osobním identifikátorem je identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Konkrétně se jedná o následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Fakturační a dodací adresy
  • Historii objednávek
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Důvodemzpracování osobních údajů

  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst.1 písm. b)GDPR,
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písmeno f)GDPR
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. a)GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
  • registrace uživatele do systému E-shopu pro využívání všech jeho funkcí
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • Uzavření smlouvy - po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dle po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však podobu stanovenou obecně závaznými předpisy.
  • Marketing - doba, po kterou jsou osobní údaje správcem uloženy, je určena dobou trvání oprávněného zájmu správce ode dne uskutečnění poslední objednávky nebo ode dne registrace k odběru reklamních sdělení. Nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů (pro tento účel zpracování)
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží /služeb/ realizaci plateb na základě smlouvy

tj. interní zaměstnanci

platební brána – Fio banka, Tatrabanka

zasilateská společnost - Intime

 • zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu - Prestashop, Active24 (webhosting)
 1. správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do zemí mime EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených GDPR máte

  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 15 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle č. 18 GDPR
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle č. 21 GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 2 GDPR
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že Vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě , zejména:

  • bezpečnostní certifikáty SSL (Secure Socket Layer)
  • antivirový program
  • k osobním údajům mají přístup jen pověření uživatelé s příslušným oprávněním, přístup je zabezpečen heslem
  • doklady v listinné podobě jsou uchovávány v uzamčené místnosti i uzamčených skříních, objekt je zabezpečen pohybovým čidlem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VII.

Závěrečná ostanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

©2021-2023 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.